Menu
header photo

Charlie Andreasson

Human Right Defender

FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna, Artikel 13

1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stads gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

 

Medan Israel ger medborgarskap till vem som helst som väljer att bosätta sig i Israel, under förutsättning att de är av judisk börd, förnekas de palestinier, och dess ättlingar, som tvingats fly då staten Israel bildades att återvända till sina marker.

Genevèkonventionen IV, Artikel 18

 

Civila sjukhus, som inrättats för vård av sårade och sjuka, ofärdiga och barnsängskvinnor, må under inga omständigheter anfallas utan skola städse respekteras och skyddas av de stridande parterna.

Stater, vilka äro parter i en konflikt, skola förse alla civila sjukhus med handlingar, vilka utvisa deras karaktär av civilsjukhus samt att sjukhusets byggnader ej användas för något ändamål, som i enlighet med artikel 19 skulle beröva dem deras skydd. Civila sjukhus skola, om de därtill bemyndigats av staten, utmärkas med det kännetecken, som angives i artikel 38 av Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält. De stridande parterna skola, i den mån militära hänsyn det medgiva, i syfte att förebygga risk för fientliga angrepp vidtaga erforderliga åtgärder för att göra de kännetecken, vilka utmärka civilt sjukhus, fullt synliga för fientliga land-, flyg- och sjöstridskrafter. Med hänsyn till de faror, för vilka sjukhus, belägna i närheten av militära mål, kunna vara utsatta, är det lämpligt tillse, att sådana sjukhus förläggas på största möjliga avstånd från militära mål. 

 

Resultat av Operation Protective Edge

17 sjukhus helt eller delvis förstörda

56 vårdcentraler helt eller delvis förstörda

16 anställda inom sjukvården dödade

83, främst ambulanspersonal, skadade

Genevèkonventionen IV, Artikel 33

Skyddade personer må i intet fall straffas för förbrytelser, som de inte själva begått. Samfälld bestraffning ävensom varje slag av skrämsel eller terrorism äro förbjudna.

Plundring är förbjuden. Repressalier mot skyddade personer och deras egendom äro förbjudna.

 

I två av de hus jag var inne i som var ockuperade av israeliska soldater under Operation Protective Edge fann jag tomma smyckeskrin. Det är en sed i Palestina att ge guldföremål till bruden i bröllopsgåva. Min kontaktperson inom FN har bekräftat att värdeföremål försvunnit i hus längs med hela Gazaremsan där israeliska soldater gått in. Andra dyrare insatsvaror som varit svåra att bära med sig, som platt-TV:n nedan, slogs sönder.

Genevèkonventionen IV, Artikel 49

Tvångsförflyttning, enskilt eller i massa, eller deportation av skyddade personer från ockuperat område till ockupationsmaktens eller annat lands territorium, ockuperat eller icke ockuperat, är oavsett de skäl, som må anföras därför, förbjuden. Ockupationsmakt må dock, då befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl gör det erforderligt, verkställa total eller partiell utrymning av viss trakt av ockuperat område. Sådan utrymning må endast omfatta förflyttning av skyddade personer inom det ockuperade området, utom då detta är faktiskt omöjligt. På så sätt förflyttad befolkning skall återföras till sina hem, så snart fientligheterna i den berörda trakten upphört. Ockupationsmakten skall, vid genomförandet av sådan förflyttning eller utrymning, i största möjliga utsträckning sörja för att lämplig inkvartering tillhandahålles skyddade personer, att förflyttningarna genomföras under förhållanden, som ur renlighets-, hälsovårds-, säkerhets- och livsmedelssynpunkt äro betryggande samt att medlemmar av samma familj ej åtskiljas. Skyddsmakten skall underrättas om förflyttningar och utrymningar, så snart de ägt rum. Ockupationsmakt må icke kvarhålla skyddade personer inom område, som är särskilt utsatt för krigets faror, med mindre befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl göra detta erforderligt.

Ockupationsmakt må icke deportera eller överflytta delar av sin egen civilbefolkning till område, som den ockuperar.

 

Idag, 2017, lever långt fler än 600.000 israeler på ockuperat palestinskt territorium, Västbanken och Östra Jerusalem (OPT), i strid med Genevèkonventionen. Det är en siffra som ökar år från år oberoende partifärg på den sittande israeliska regeringen. Det är denna folkrättsvidriga kolonisation som anses vara det största hindret till en varaktig fred och bildandet av en palestinsk stat.

Genevèkonventionen IV, Artikel 53

Det är förbjudet för ockupationsmakten att förstöra fast eller lös egendom, som tillhör privatpersoner enskilt eller samfällt, staten, kommuner eller offentliga korporationer, kooperativa eller andra föreningar utom i de fall, då dylik förstörelse är absolut nödvändig med hänsyn till de militära operationerna.

 

En palestinier som döms för ett allvarligt brott får sin bostad riven av den israeliska armén, en kollektiv bestraffning då även de som delar den dömdes bostad drabbas. Men även andra palestinska bostäder och byggnader rivs för att göra plats för israeliska hus och vägar. I Gaza längs med buffertzonen har samtliga byggnader, brunnar, fruktodlingar och bevattningsanläggningar jämnats med marken av den israeliska armén.

FN-resolution 242

UNITED
NATIONS

S


 

Security Council

 

 

 

S/RES/242 (1967)
22 November 1967


Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967


The Security Council,

Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,

Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,

Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,

1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:

(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;

(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;

2. Affirms further the necessity

(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;

(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;

(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;

3. Requests the Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;

4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.

Adopted unanimously at the 1382nd meeting.

Under punkt 1 (ii) står "Territories", inte "all territories", något Israel och dess beskyddare brukar ta fasta på när det gäller att försvara lagligheten i dess ockupationspolitik. De hävdar att Israel visst har lämnat ockuperat territorium såsom resolution 242 kväver, och att resolutionen inte avser all ockuperad territorium.